PASSAT I PRESENT DE LA ASEDEM

Passat i present de la ASEDEM

L’any 1991 un grup d’empresaris s’adonen que el ritme que l’economia estava agafant, no tan sols a nivell nacional sinó també a nivell mundial, és diferent i amb greu mancassa de ´noves tecnologies aplicades. El que durant molt de temps havia estat protegit i ben demarcat, el mercat interior es va ampliant progressivament. La competència, no només desde l’exterior sinó també entre les pròpies empreses nacionals, es va multiplicant i front aquest fenòmens l’empresari amb més voluntat que mitjans reals, es veu en la necessitat de sortir sol a l’exterior.
Per corretgir aquetes mancasses neix l’Asociació d’Empresas de Multimèdia (ASEDEM) , amb la finalitat de divulgar, difundir, les noves tecnologies i recolzar, col.laborar i assessorar a l’empresari emprenedor que percep que la nostra economia ha de caminar cada dia més cap a un model d’implantació de noves tecnologies sent inversorexportador, deixant enrera l’esquema importador-comunista que l’ha caracteritzat fins ara.

Ja no són les grans empreses qui creen i garanteixen els llocs de treball. En l’actualitat, més del 99,9% dels 15,7 milions d’empreses a Europa són petites i mitjanes. Les PIME ocupen els dos terços de la població laboral i produeixen aproximadament el 40% del PNB de la Unió Europea. És precisament perquè les PIME no disposen de departaments especialitzats dedicats exclusivament al sector exterior, a diferència del que succeeix en les inquietuts d’aquestes empreses de menor dimensió, però no per això menys importants que les grans corporacions.

Al començar 1993, 2º any de funcionament de l’Associació, conseqüents amb les expectatives del món empresarials a la U.E. i al món, mitjançant el Primer Congrès Mundial de Multimèdia (Sitges) i en especial resó a Cuba, Mèxic, Xile, Veneçuela i Argentina, vàrem decidir portar a terme el Primer Congrès Iberoamericà de Noves Tecnologies de la Multimèdia i la Cominicació a la ciutat de la Habana, les nostres àrees naturals d’influència, que fins aleshores havien estat els països més próxims i Estats Units, sense apertura de l’antiga Europa de l’Est. Així la junta d’ASEDEM va prendre l’ acord de modificar la nostra estratègia i obrirse cap als esmentats mercats.

L´Associació, mai aliena a les noves tecnologies i tendències que es manifesten dins l’entorn empresarial i amb el desig de complir sempre la seva funció de detectar i oferir una ràpida resposta a les necessitats que van sorgint entre els empresaris, ha anat ampliant progressivament el seu àmbit d’actuació a mesura que s’implanten les noves tecnologies, els agents econòmics ens ho han fet paiès. Després d’incorporar els països llatinoamericans vam iniciar els contactes en altres regions amb mercats emergents, com la Mediterrànea, mitjançant programes Europeus com M.Cube Mediterrànea Multimèdia suport Centre for Cultura and Art. Promovem missions empresarials al Magreb, Marroc, Tunissia Palestina o Argelia, per promoure les inversións i l’ intercamvi de tecnologies.

Si les principals dificultats a les quals s’han d’afrontar les empreses catalanes en el procés d’internacionalització són la qualitat ( si més no Qualitat Mediterrànea ) dels productes. Els alts costos salarials en relació amb la productivitat, la informació multimediàtica, els contactes dels mercats exteriors i la qualificació professional dels treballadors, des d’ ASEDEM estem treballant intensament per tal de disminuir al màxim aquells factors negatius.

Per això la nostra estratègia pel futur inmediat i a curt termini es basa en aprofudir les línies d’actuació ja obertes i que s’exposan a continuació:

 1.

Per una part, atesa la creixent demanda, estem augmentant considerablement el número de cursos de formació (subvencionats o no) en noves tecnologies i en matèries específiques, conscients que el factor humà juntament a les tecnologies sent els elements més important per garantir l’expansió de las PiMES.

2.

Volem també intensificar la relació amb les diferents «Conselleries» de la Generalitat
de Catalunya i la Unió Europea establin una estreta i permanent col.laboració, que ens permeti incrementat el número d’estudis de prospecció tecnològiques finançats pels fons comunitari, i organitzant activitats inter-regionals, en cooperació amb altres entitats de la Unió, com EMMF European Multimedia Federation i del qual ASEDEM és membre fundadora, els fins fundamentals de les quals coincidexen amb els nostres.

3.

Respecte a l’àrea empresarial, mitjançant missions de continuïtat cal consolidar la nostra posició en els països que ja han estat objecte de missions empresarials, i a la vegada volem estar presents a les noves economïes en expansió com Argelia, Marroc i Tunísia (esmentat en altres informes); d’altra banda, a curt termini hem d’assolir l’objectiu de crear una estreta interrelació entre tots els empresaris que confien en ASEDEM per iniciar, consolidar o incrementar la seva presència en mercats exteriors.

El desig de contribuir a la internacionalització de les nostres empreses és el fill conductor de totes les nostres actuacions. Aquestes són les que s’exposen a continuació:

Les Missions Empresarials de Prospecció, els Viatges de Continuïtat Empresarial i els contactes establerts en els Països Operatius constituexen els instruments fonamentals per agumentar la presència a l’exterior dels empresaris.

Al llarg d’aquests anys hem obert oportunitats d’intercanvis comercials i d’inversió en els següents països : XILE, MEXIC, VENEÇUELA, ARGENTINA, i CUBA, ( XINA I HONG KONG está encara per veure).
També s’han portat a terme contactes puntuals en mercats tan diversos com Russia, Ucraïna, Bielorrúsia, Bulgària, Costa Rica i altres. Les nostres àrees d’interès pel futur immediat són el Marroc i a mig termini encertarem Tunísia, República Dominicana, Perú, Colòmbia.

Per a l’Associació, tan important és l’implantació de les noves tecnologies a les nostres PiMES, com l’obertura de nous mercats i el seguiment de contactes empresarials, ja siguin dels establerts amb motiu de cada viatge – aquest és l’objectiu principal de les Missions de Continuïtat -, com dels encarregats directament pels empresaris a títol particular. Aquesta és la raó que s’estableixin contactes i acords a cadascun dels països visitants, orientats tots ells a facilitar la introducció o consolidació de l’empresa en aquest mercats en sintonia amb la seva estratègia internacional. Com a complement de tot això hem procurat també mantenir una presència a Madrid i Brussel.les, ja que són conscients de la importància de participar activament a totes les actuacions de l’Estat espanyol i de la Unió Europea.

Nomès completant la formació del capital humà i adaptant-lo a les noves condicions que la globalització dels mercats està imposant serà possible que les empreses no romanguin alienes a aquests moviments d’àmbit mundial. Aquesta és l’explicació que l’Associació contempli un vessant formatiu que, any darrera any, va intensificantse. A més a més de ser un centre col.laborador de formació ocupacional amb el Departament de Treball, som un punt del Servei Català de Col.locació.

Dos són els principals marcs d’actuació fins el moment:

Aquests últims anys hem acollit a becaris (discapasitats) de Catalunya i altres col.lectius d’Espanya. En total hem completat la formació de més de 200 alumnes amb contiguts teòrics i pràtics basats en les noves tecnologies de la multimèdia i la comunicació l’experiència pràctica que ofereix integrarse durant uns mesos a l’activitat dels empresaris col.laboradors en el Programa.

Conscients de la importància que totes les activitats desenvolupades per ASEDEM comptin amb el recolzament documental i informatiu necessari, ens hem preocupat especialment de constituir un servei d’estudis actualitzat i dinàmic, que elabora amb molta cura la presentació del país objecte de cada missió mitjançant les dades oferides per associacións, cambres etc., oferint una visió general del mateix que no oblidi els aspectes macroeconòmics, fiscals, legals o altres. També es realitzen informes en matèries concretes com estudis de mercat, regionals, estudis sectorials, projectes comunitaris… (dades que se suministren en suport òptic). Com exemple d’això últim hem elaborat un estudi per a la Comissió de les Comunitats Europees amb l’objectiu de promocionar l’intercamvi entre empresaris i inversors catalans amb productors iberoamericans, i ampliarem l’experiència a Estats Units y Canadà.

Així mateix, posem a disposició de les nostres empreses el coneixement dels principals programes operatius dins l’àmbit local, estatal, comunitari i supracomunitari, com són les actuacions del COPCA, del CIDEM, de les Cambres, de l’ICEX, de l’ICO, del COFIDES, del BEI, del BID, i d’altres. Dediquem una especial atenció a les mesures comunitàries en favor de les empreses per tal de millorar la cooperació i el desenvolupament transnacional de les PIMES (EUROPARTENERIAT, INTERPRISE, SOTSCONTRATACIÓ, BRE), als programes comunitaris de cooperació industrial amb països tercers (AL-INVEST, ECIP) i als programes d’assistència a les reformes en l’Europa Oriental, Central i en l’antiga URSS (PHARE, TACIS, TEMPUS).

Com a suport del Servei d’Estudis, l’Associació disposa d’un Centre de Formació i Documentació, la finalitat del qual és recollir tota la informació vinculada al món empresarial, tant en format imprès com en format digital. Bàsicament està compost per:

1.

El Fons Bibliogràfic, format per publicacions diverses, ja siguin oficials o editades en forma privada, anuaris i una recopilació d’articles d’interès publicats per la premsa diària.

2.

Les Bases de Dades, constituïdes pel directori d’empreses d’ASEDEM, com a arxiu central, la connexió Internet i bases de dades econòmiques.

Amb l’objectiu de garantir al màxim les possibilitats d’èxit de totes les nostres actuacions, ASEDEM manté fermes i sòl.lides relacions amb organismes, associacions i institucions representatives de la realitat tecnològica, econòmica i social, tant a nivell autonòmic, estatal com tambè supranacional. Això facilita el contacte més directe amb els fluxos d’informació, el que permet canalitzar d’una forma més eficient les oportunitats d’inversió, tecnològiques, comercials, financeres, de cooperació, o de qualsevol altra naturalesa que es presentin.

Una de les necessitats que s’han fet entre els nostres associats ha estat la d’incrementar la interrelació. Aquesta tasca ja es porta a terme amb el servei B.R.E., com es veurà a continuació, però faltava una eina que esdevingués punt de trobada i coneixement entre els nostres empresaris, i per aquesta raó posarem en funcionament el Club d’Empresaris, del que tenim fundades esperances de bons resultats. L’acollida (de la idea) entre els empresaris ha estat excel.lent i aquest fet està fent plantejarnos la possibilitat de crear un club d’Usuaris per a tots el usuaris. Són les pròpies empreses les que sol.liciten la participació al Club d’Empresaris , oferint els seus serveis a més de trescents dessenvolupadors. A mesura que es vagi consolidant la primera fase, anirem posant en marxa les següents per aconseguir que aquest serveis esdevinguin, no tan sols veritables instruments d’interrelacions empresarials, sinó que també establirà un canal d’informació flexible a través del qual es rebran les informacións més diverses: organització de seminaris, congresos, conferències, reunions i fòrums, tant de caire nacional com internacional, ja estiguin organitzats per la pròpia ASEDEM o siguin iniciativa d’altres institucions, però que es considerin d’interès per afavorir els objectius dels nostres empresaris.

Com a fruit d’una major interdependència amb la Unió Europea, orientació que pensem desenvolupar en el futur proper, ASEDEM va integrarse a Internet i té previs conectarse a la xarxa B.R.E. (Bureau de Rapprochement des Entreprises). Creada al 1973 per la Comunitat, la seva missió consiteix en fomentar la cooperació transnacional de forma no confidencial, en altres paraules, tractar d’ajudar a les petites i mitjanes empreses a identificar socis a l’estranger.